Home Povijest

Lovačko društvo "Galeb" je osnovano 01.04.1972. godine.


· Dio članova, točnije njih 20 se odvojilo iz LD Jelen Našice i osnovalo LD Galeb Našice.

· Ime "Galeb" lovačko društvo dobilo je zbog toga što je društvo između ostalog gospodarilo i lovnim površinama današnjeg "Ribnjaka 1905", pa su se osnivači složili da društvo dobije ime po ptici "GALEB" koja obitava na tim površinama.

· Koliko je bogato bilo tadašnje Društvo reći će činjenice same za sebe, kao primjer navesti ćemo:
- društvo je gospodarilo na cca 18.000 ha površine lovišta (zračna linija od Bokšic Luga do Creta pa natrag cestom Našice - Osijek do Našica i od Našica opet do Bokšic Luga,
- najveći broj članova u društvu je bio 86,
- imalo je četiri (4) stalno zaposlena čovjeka,
- godišnji proračun društva bio između 200 i 250.000 DEM, odnosno za usporedbu danas 750.000,00 - 1.000.000,00 kn,
- društvo je raspolagalo sa vlastitih 84 ha obradivih površina i remiza,
- imalo dva (2) traktora sa svim priključcima.

· U najboljim danima (pred domovinski rat) fond krupne divljači se kretao prema slijedećim brojkama:
- jelenska divljač 350 - 400 komada,
- srneća divljač 250 - 300 komada,
- crne divljači - divljih svinja 350 - 400 komada.

· Odstrjel divljači sa zlatnim trofejama (jelena, srnjaka i vepra) nisu bile nikakve rijetkosti tako da se više od 50 % proračuna punilo od odstrjela divljači od strane lovaca stranaca, dok je danas odstrjel divljači takvih trofejnih vrijednosti na tim područjima na kojima sada gospodare Hrvatske Šume gotovo nemoguć,odnosno od preuzimanja lovišta od strane Hrvatskih Šuma nije palo niti jedno spomena vrijedno trofejno grlo.

· Za usporedbu prema današnjem stanju u istom lovištu fond divljači se kreće oko 20%, da li zbog rata ili nekih drugih čimbenika (naravno da je rat završio prije 15 godina)?

· Za napomenuti je da je društvo imalo svoju fazaneriju i prihvatilište, pa je svake godine od osnutka društvo kupovalo oko 300 komada fazanskih pilića godišnje, koji su ispuštani u razne dijelove lovišta prema potrebi Društvo je puno ulagalo u lovište tako da su poslije dodijele lovišta 1972. godine izgradeni svi potrebni lovnogospodarski i lovnotehnički objekti, postavljeno je oko 30 km ograde sa žicom, na Prkosu je izrađena kompletna kuća sa ostavama i pratećim objektima te sa sobama potpuno namještenim za lovce turiste

· 1993. godine došlo je do arondacija lovišta te su nam Hrvatske šume uz osebujnu pomoć određenih pojedinaca iz i van Našica oduzele kompletni dio lovišta pod šumskim površinama i prateće objekte (zgrada sa svim objektima) bez ijedne kune naknade

· Nastavljajući slijed LD Galeba 1997 . godine zakupili smo sadašnje Zajedničko otvoreno lovište br. 76 pod imenom Ribnjak u veličini 0d 3.152 ha površine.

· Tijekom 1997. godine društvo je postalo udruga tako da je sada naziv LU Galeb Našice.

· Danas udruga broji 16 članova.

· 1997. godine zatekli smo devastirano lovište te smo sav svoj rad usmjerili čuvanju lovišta, uređenju lovišta i odstrjelu grabežljivaca

· · 2001. godine kupili smo lovačku kuću sa voćnjakom za potrebe okupljanja lovaca naše lovačke udruge, koja se nalazi uz cestu Jelisavac - Lađanska.

· Do sada smo u lovište unijeli oko 600 komada fazana poluiznešenog jata u omjeru 1 fazan : 5 koka (ovo posebno napominjemo jer mi nismo neke od udruga koje su u svom dosadašnjem radu za cijelo razdoblje kupili 20-ak fazana i onda su to slikanja, intervjui novinarima kako se radi na razvoju fondova divljači itd...)

· Uslijed ovakvog rada fond divljači se višestruko povećao tako da sada raspolažemo sa preko 50 komada srneće divljači, oko 250 komada fazanske divljači i 60 komada zečeva

· Svoje nove snage i mladost usmjerili smo ka razvoju lovne kinologije i u novije razvoju lovnog streljaštva

· Danas udruga raspolaže sa 12 čistokrvnih lovačkih pasa a od toga je:
- 10 psa sa položenim IPO,
- jedan sa položenom utakmicom na umjetnom krvnom tragu
- te jedan sa IPONZ i IPOPZ,
što je više i nego dovoljno za početak lovne sezone, tako da se slobodno može reći da smo udruga sa najvećim brojem lovnih pasa po lovcu u Lovnom uredu Našice

· Od divljači u lovištu nailazimo na srneću divljač, zečeve, fazanima, trčke, prepelice, golube grivnjaše, te u prolazu divlje svinje i jelenska divljač. Od ostalih vrsta nabrojao bih još divlje mačke, lisice, jazavce, kuna zlatica i kuna bjelica, tvor, vrana, vrana gačac, čavka, svraka i šojka

· Što se tiče suradnje sa ostalim LU i LD na Lovnom Uredu Našice najviše i to odlično surađujemo sa LD "Zec" Donja Motičina.

· Od problema spomenuli bi velike štete na poljoprivrednim usjevima od jelenske i crne divljači, te sam raspored naselja u našem lovištu (naleti vozila na divljač) te uvijek prisutni krivolov u manjoj mjeri.

 

Noviji dio povijesti LU Galeb

· 12. svibnja 2006 godine Skupština Osječko-baranjske županije donijela je odluku o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije. Tako je naše loviše zbog novih načina izmjere lovišta sada dobilo površinu od 2.021 ha i zavedeno je pod rednim brojem 176/XIV i imenom "Ribnjak".
2007. godine Udruga je zakupila isto lovište na još jedno razdoblje od 10 godina samo sada pod brojem 176/XIV "Ribnjak".

· Redovno se izvršava odstrijel divljaci po LGO, trofejne vrijednosti srnjaka se krecu od 70 - 90 tocaka. Isto tako sukladno LGO odstrijeljeno je i 8 grla divlje svinje (prasci i nazimad).

· Stanje lovačkih pasa u Udruzi je slijedeće - 11 komada lovackih pasa i to slijedom: 4 komada njemackih oštrodlakih ptičara (1 m + 3ž), 2 komad mađarska kratkodlaka vižla (m + ž), 1 komad njemački oštrodlaki lovni terijer (ž), 1 komad alpski brak jazavčar (ž), 2 komad epaqnuel breton (m + ž) i 1 komad oštrodlaki jazavčar (ž).

· Najveće probleme u zadnje vrijeme nam stvaraju naleti vozila na divljac u predjelima od Našičkog Markovca prema Jelisavcu. Isto tako štete od divljih svinja poprimaju sve veće i veće razmjere.